Przedszkole nr 6 w Stalowej Woli

Koncepcja pracy

                                                   Czegośmy się dobrze nie nauczyli

          w najwcześniejszych dziecięcych latach,

   tego równie dobrze nie nauczymy się nigdy

                                                  S. Szuman

 

Pragniemy wychować człowieka twórczego, nastawionego na osiąganie sukcesów, na miarę swoich możliwości, promować wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym, kultywować tradycję  i wychowanie regionalne, a także doskonalić rozwój zawodowy   i osobowość każdego nauczyciela.

 WIZJA

-Dzieci są zdrowe i bezpieczne

-Dzieci interesują się książką

-Dzieci znają zwyczaje i tradycje ojczyste

                                                                                                                                                                     MISJA

 • Zapewniamy dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacjii bezpieczeństwa;
 • Dzieci wprowadzanesą w świat wartości uniwersalnych jakich jak: piękno, prawda, dobro, miłość;
 • Tworzymy warunki do podejmowania działań twórczych w różnych formach dziecięcej ekspresji( plastycznej, muzycznej, teatralnej, językowej);
 • Kształtujemy u dzieci zainteresowania książką;
 • Wspieramy rodziców w działaniach wychowawczych;
 • Stwarzamy możliwość aktywnego udziału rodziców w życiu przedszkola.

      Pragniemy, aby nasz wychowanek:

 • Był ciekawy poznawczo i aktywny twórczo.
 • Przejawiał umiejętności dobrego i skutecznego kontaktowania się z innymi ludźmi,
 • Interesował się literaturą i chętnie korzysta z książek dla dzieci,
 • Starał się mówić poprawnie i jest gotowy do podjęcia nauki w szkole.
 • W miarę swoich możliwości samodzielnie radził sobie w różnych obszarach działalności.
 • Znał swoje prawa i obowiązki, przejawiał postawy tolerancji wobec innych ludzi.
 • Znał swoją tożsamość regionalną i narodową.

    Nasi nauczyciele są:

 • Zaangażowani w pracę przedszkola.
 • Współdziałają z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania.
 • Wspieraja rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności , predyspozycje i uzdolnienia.
 • Doskonalą się i podnoszą swoją wiedzę i umiejętności.
 • Wzbogacają warsztat pracy.
 • Stosują nowoczesne metody pracy.
 • Prowadzą dokumentację zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.
 • Komunikatywni, partnerscy, twórczy, otwarci na nowości.
 • Współdziałają z zespołem.

    Rodzice i opiekunowie:

 • Otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka.
 • Wyrażają swoją opinię i ocenia pracę przedszkola.
 • Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.
 • Są partneramiw tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu przedszkolem.

Koncepcja pracy jest ukierunkowana na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności. Dlatego też, koncepcja pracy przedszkola podlega ciągłej ewaluacji,która ma służyć podnoszeniu jakości pracy naszej placówki.