Przedszkole nr 6 w Stalowej Woli

Płatności

 
 
13 sierpnia zostało podpisane rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Jest to wykonanie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 14d ust. 10 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wprowadzonego ustawą z 13 czerwca 2013 r. ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Wysokość  opłat za świadczenia przedszkola od 1 września 2013r. wynoszą 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 
Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia przedszkola stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu oraz opłaty dziennej.
 
Opłata za przedszkole, płatna jest z dołu do 15 dnia każdego miesiąca.
Opłata za wyżywienie. płatna jest z dołu do 15 dnia każdego następnego miesiąca.
 
Płatność należy regulować za pośrednictwem konta bankowego
w  PKOBP Oddział 1 w Tarnobrzegu
Nr konta 16 1020 4913 0000 9402 0117 6098
w tytule wpłaty prosimy wpisać Imię i nazwisko dziecka